Sedinţă ordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Sedinţă ordinară la Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea

Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.04.2017, ora 13.00, în sala de şedinţă a Primăriei, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local petrimestrul I al anului 2017.

2. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unor sume în limita bugetuluiaprobat pentru anul 2017.

3. Raport şi proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local.

4. Raport şi proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor dedicate Zilei Râmnicului– 629 de ani de la prima atestare documentară a municipiului.

5. Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listeide investiţii pe surse de finanţare al Societăţii PIEŢE PREST SA pentru anul 2017.

6. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea tarifului de despăgubire pentruSocietatea ETA SA, pentru călătorii care circulă fără documente legale de călătorie.

7. Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea titlurilor de călătorie pentru serviciul detransport public efectuat de Societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea.

8. Raport şi proiect de hotărâre privind oportunitatea delegării serviciului public de ridicare avehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe razamunicipiului Râmnicu Vâlcea şi aprobarea tarifelor de prestare a acestui serviciu.

9. Raport şi proiect de hotărâre pentru completarea Metodologiei privind folosinţa bunuriloraparţinând unităţilor de învăţământ disponibile temporar, aprobată prin HotărâreaConsiliului Local nr. 243/92/20.09.2012, cu modificările şi completările ulterioare.

10.Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă a unui terenproprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, strada Luceafărului nr.10.

11.Raport şi proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă a unui terenproprietatea publică a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, bulevardul Tineretului.

12.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor la Contractul dedelegare a gestiunii unor servicii de administrare a domeniului public şi privat nr.28077/20.09.2010 încheiat cu societatea PIEŢE PREST SA.

13.Raport şi proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii.
214.Raport şi proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui spaţiu în suprafaţăde 75,63 mp, situat în incinta imobilului–construcţie ”Şcoala gimnazială Goranu (şcoalanouă) – clădire şcoală”.

15.Raport şi proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil –teren cu destinaţia dedrum public.

16.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU”Locuinţe colective D+P+7E-8E retras şi împrejmuire teren, bulevardul Dem Rădulescunr.32”, investitor Societatea Xavitel SRL.

17.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU”Ansamblu locuinţe şi împrejmuire teren, strada Ion Creangă nr. 39”, investitori BunescuFlorin şi Bunescu Dorina.

18.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD ”Construire Hală depozitare, sediuadministrativ şi împrejmuire, strada Stolniceni nr. 225 A”, investitor Societatea ElcoprestConstruct SRL.

19.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobare PUD ”Construire hală depozitare,amplasare mijloace publicitare, strada Gib Mihăescu nr. 12”, investitor Federalcoop Rm.Vâlcea.

20.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listeide investiţii a Societăţii ETA SA pentru anul 2017.

21.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de ProtecţieSocială şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de serviciiterapeutice pentru copilul cu autism ”Mara”.

22.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului PublicAdministrare şi Întreţinere Străzi, începând cu 01.05.2017.

23.Raport şi proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor municipiului RâmnicuVâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea ETA SA.

24.Raport şi proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor care pot fi desfăşurate de cătrepersoanele supravegheate, precum şi a instituţiilor unde se pot desfăşura acesteactivităţi.

25.Raport şi proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la Planul de analiză şiacoperire a riscurilor din zona de competenţă a Comitetului Local pentru Situaţii deUrgenţă al municipiului Râmnicu Vâlcea.

26.Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea unui Acord de parteneriat cu ForumulCultural al Râmnicului.

27.Raport şi proiect de hotărâre privind demisia reprezentantului municipiului RâmnicuVâlcea din Adunarea Generală a Asociaţiei ”Club Sportiv Municipal”.Art.2. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;- Tuturor membrilor Consiliului Local. PRIMAR, AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU

Leave a Reply

Your email address will not be published.