Registrul agricol trebuie completat în format electronic din 2018

0

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește şi se ţine la zi în format
electronic. Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în
care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum
și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau
animale, și anume: 

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole, precum și la orice alte persoane fizice și/sau entități juridice care au teren în proprietate/folosință și/sau animale, și anume:

a) componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
b) terenurile aflate în proprietate sau în folosință, identificate pe parcele, pe categorii de folosință și pe destinație a terenului, intravilan/extravilan;
c) terenurile agricole aflate în folosință și modul de deținere a respectivelor suprafețe agricole;
d) modul de utilizare a suprafețelor agricole, respectiv: suprafața arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafețele de teren necultivat, ogoarele, suprafața cultivată în sere, solare și alte spații protejate, suprafața utilizată pentru culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității și suprafața cultivată cu legume și cartofi în grădinile familiale, numărul pomilor răzleți, suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor, alte plantații pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole și hameiștile, suprafețele efectiv irigate în câmp;
e) animalele domestice și/sau animalele sălbatice crescute în captivitate, respectiv: situația la începutul semestrului, evoluția efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploatațiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, și/sau în proprietatea entităților cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localității;
f) echipamentele, utilajele și instalațiile/agregatele pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului;
g) aplicarea îngrășămintelor, amendamentelor și pesticidelor, utilizarea îngrășămintelor chimice la principalele culturi;
h) clădirile existente la începutul anului pe raza localității;
i) atestatele de producător și carnetele de comercializare eliberate/vizate;
j) mențiuni cu privire la sesizările/cererile pentru deschiderea procedurilor succesorale înaintate notarilor publici;
k) înregistrări privind exercitarea dreptului de preempțiune;
l) înregistrări privind contractele de arendare;
m) înregistrări privind contractele de concesiune/închiriere;
n) alte mențiuni.

Registrul agricol constituie sursă de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile: fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local și altele asemenea.

Registrul agricol asigură baza de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor, cum
ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare referitoare la deținerea parcelelor agricole, a
animalelor și a păsărilor;
4
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare, în
vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și
de exercitare a comerțului cu aceste produse;
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol, în cazul celor care nu
desfășoară activitate economică pentru care se eliberează documentele prevăzute la lit. b);
d) starea materială pentru situații de asistență/protecție socială, pentru obținerea unor
beneficii/servicii sociale;
e) alte cazuri prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Registrul agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional
statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea şi organizarea recensămintelor agricole, ale
clădirilor şi ale populaţiei, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice
prin sondaj, pentru actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole, și altele asemenea.

Registrul agricol asigură baza de date pentru realizarea cu ajutorul sistemelor electronice de
calcul a verificărilor încrucișate între datele din registrul agricol și datele înscrise în registre
specifice ținute de alte instituții. Cu titlu de exemplu, fără a se limita la acesta:
a) Sistemul integrat de administrare și control (IACS) de la Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA);
b) Registrul național al exploatațiilor (RNE).

Registrul agricol constituie bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare privind
utilizarea suprafețelor de teren şi de evidență a efectivelor de animale, respectiv a familiilor de
albine, în vederea solicitării de plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri –
plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii din domeniul vegetal şi zootehnic, inclusiv în sectorul
apicol, sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piaţă, precum şi alte forme de sprijin finanţate din
fonduri europene şi din bugetul naţional.

Registrul agricol se întocmește în format electronic, pe fiecare localitate componentă a
unităţii administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu Registrul Agricol Naţional
(RAN), în vederea raportării unitare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către acesta.
În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a trecut la gestionarea registrului agricol în
format electronic, acesta se poate întocmi pe suport hârtie.

– Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă, prin hotărâre, modul de întocmire a
registrului agricol, pe suport hârtie sau în format electronic, potrivit capacității administrative de
care dispune.

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se întocmește şi se ţine la zi în format
electronic.
Pentru asigurarea unei evidențe unitare cu privire la starea și dezvoltarea agriculturii și la
buna utilizare a resurselor locale, autoritățile administrației publice locale ale comunelor, ale
orașelor, ale municipiilor și ale sectoarelor municipiului București organizează întocmirea și ținerea
la zi a registrului agricol, conform formularelor registrului agricol

Pentru gospodăriile populației, înscrierea datelor se va face în ordinea alfabetică

a străzilor și în ordinea crescătoare a numărului stradal, în registre separate pe sate, astfel încât să
rămână, după apreciere, și un număr suficient de file libere la fiecare sat, care vor servi pentru
înscrierea gospodăriilor ce se vor înființa în perioada 2015—2019. Dacă satele sunt formate dintrun
număr redus de gospodării, se pot înscrie într-un registru gospodăriile din două sau mai multe
sate, lăsându-se între filele afectate fiecărui sat un număr suficient de file libere pentru eventualele
noi gospodării ce se vor înființa până la finele anului 2019.
(2) Nu se lasă file libere între gospodării pentru terenurile virane, chiar dacă sunt numerotate.
(3) Gospodăriile izolate se înscriu în satul de care aparține terenul respectiv.
(4) La orașe, municipii și sectoare ale municipiului București, registrul agricol se completează
pe străzi/cartiere/zone.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here