Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea angajează inspectori

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea angajează inspectori

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Rm.Vâlcea:

– inspector, clasa I, grad profesional superior– Compartiment Contracte-Direcția Dezvoltare Locală -1 post;

– inspector, clasa I, grad profesional debutant – Biroul Comunicare, Sport Cultură  -2 posturi;
Concursul se organizează la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, în data de 03 mai 2017, ora 1000 – proba scrisă.

 

Acte necesare înscriere concurs

Pentru concursul de recrutare, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate ( după data de 01.01.2011 dovada vechimii în muncă şi în specialitate se face cu adeverintă standard conform Ordinului Agenţiei Nationale a Funcţionarilor Publici nr.192/2013 );
– cazierul judiciar;

-adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
-declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

-declaraţia pe propria răspundere care să ateste că persoana nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat raportul de serviciu/contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Leave a Reply

Your email address will not be published.