Dacă banca ți-a vândut datoria recuperatorilor, nu mai poți fi executat silit

Dacă banca ți-a vândut datoria recuperatorilor, nu mai poți fi executat  silit
Dacă banca ți-a vândut datoria recuperatorilor,
 nu mai poți fi executat silit, informeaza avocat Marius Coltuc.

Executări silite ilegale realizate de către recuperatori.

FACEȚI CONTESTAȚIE!

Așa cum ne-am obișnuit în ultimul timp, băncile cesionează contractele 
de credit neperformante către diferite SRL-uri, firme de recuperări 
(Kruk, EOS KSI etc) .

Puteți obține anularea actelor de executare silită dacă dovediți măcar 
una din următoarele situații:

nu vi s-a comunicat cesiunea de creanță dintre unitatea bancară și 
societatea de recuperare,
s-a împlinit termenul de prescripție a executării creanței urmărite,
firmele de recuperare nu pot executa direct contractul de 
credit,asemănător unei bănci,
firmele de recuperare nu pot fi mandatar în instanța de judecată a 
unităților bancare.
Aspectele enumerate mai sus sunt cu titlu exemplificativ, în practică 
putând apărea și alte motive pentru a solicita anularea actelor de 
executare.

Așa cum am precizat mai sus, în cadrul unei Contestații la Executare, 
toată executarea silită poate fi anulată dacă nu se face dovada 
comunicării cesiunii de creanță către debitorul cedat, adică către 
împrumutat, în baza unei notificări.

Conform art.1578 Cod Civil – debitorul este ținut să plătească 
cesionarului din momentul în care: fie acceptă cesiunea printr-un 
înscris cu dată certă, fie primește o comunicare scrisă a cesiunii. 
Comunicarea cesiunii nu produce efecte dacă dovada scrisă a cesiunii nu 
este comunicată debitorului.

În practică, de multe ori se întâmplă ca cesionarul/cedentul (creditorul 
inițial – exp.banca / noul creditor –firma de recuperare ) să “ uite” a 
face comunicarea cesiunii către debitor, fapt ce-l poate avantaja pe 
acesta din urmă. Doar în baza unei contestații la executarea silită se 
poate invoca acest aspect având drept finalitate anularea întregii 
executări.

Pe de altă parte trebuie verificat dacă creanța urmarită nu este 
prescrisă. Termenul de prescripție de 3 ani începe să curgă din momentul 
în care banca a constatat scadent întreg debitul. Din acel moment banca 
ar fi putut începe executarea silită împotriva debitorului. Doar 
instanta de judecata, în baza unei contestatii la executare poate 
stabili împlinirea termenului de prescripție și anula întreaga executare 
silită.

Mai mult decât atât, se analizează dacă acești recuperatori de debite 
pot începe executarea silită împotriva debitorului pentru recuperarea 
creditelor bancare, asemănător unei bănci.

Fața de instituțiile bancare, contractele de credit reprezintă titluri 
executorii, putând a fi puse direct în executare în caz de neplată.

Considerăm că acest privilegiu nu poate fi preluat în baza unui contract 
de cesiune și de către firmele de recuperare. Recuperatorii nu pot 
acționa asemenea unei bănci: contractele de credit nu-și păstrează 
calitatea de titluri executorii prin cesiune și față de firmele de 
recuperare. Altfel spus, creanța cesionată își pierde calitatea de 
creanță bancară, între noul creditor și debitor intervenind un nou 
raport.

Legiuitorul a înţeles să confere caracter de titlu executoriu 
contractului de credit în considerarea persoanei creditorului , 
respectiv a instituţiei de credit care acordă împrumutul bancar, titlul 
executoriu fiind raportat strict cu privire la obiectul său: debitul 
principal şi accesoriile, precum şi la subiectele sale: instituţia 
bancară şi debitorul.

Această situație trebuie invederată instanței de judecată tot în baza 
unei contestații la executare.

Creanțele cesionate de bănci la recuperatori nu pot fi puse în executare! Decizie definitivă de la Cluj
Un alt aspect important stabilit de Inalta Curte de Casație și Justiție București este cu privire la lipsa calității de reprezentant în instanță a firmelor de recuperare în calitate de mandatar. Astfel prin Decizia 9 în dosarul nr.507/1/2016 Înalta Curte stabilește: ”Admite sesizarea formulată de Tribunalul Braşov – Secţia I civilă, în dosarul nr. 21531/197/2015, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 84 alin. (1) din Codul de procedură civilă, cererea de chemare în judecată şi reprezentarea convenţională a persoanei juridice în faţa instanţelor de judecată nu se pot face prin mandatar persoană juridică, nici prin consilierul juridic sau avocatul acesteia din urmă. “ În multe dosare aflate pe rolul instanțelor, reprezentarea firmelor creditoare (banci, firme leasing sau alte societăți ) se face prin mandatar – alte firme (exp. Kruk, Eos sau oricare alta societate ) sau consilierul juridic/avocat al acestor mandatari. Această Decizie își produce efectele aspura tuturor cauzelor aflate în curs de judecată, dupa publicarea ei in Monitorul Oficial. Important este de a invoca lipsa calității de reprezentant a mandatarului prin contestația la executare formulată în față instanței de fond. Conform art. 82 din Noul Cod Procedură Civilă – (1) Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. (2) Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înaintea primei instanţe nu poate fi invocată pentru prima oară în calea de atac. În măsura în care sunteți victima unei executări silite ilegale este necesar să apelați la un avocat în vederea formulării în termenul legal a unei contestații la executare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.