Ministerul Finanţelor Publice anunţă mediul de afaceri că se pot depune cereri pentru finanţare în baza H.G.nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea a minim 100 de locuri de muncă şi încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti. În cadrul schemei sunt finanţate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de M.F.P. (instituite în baza H.G. nr. 332/2014 şi H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

În luna august, prin Hotărârea de Guvern nr.598/2020 a fost revizuită această schemă, pentru creşterea accesibilităţii companiilor la finanţarea investiţiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificări prevăd:

– prelungirea până în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanţare;
– prelungirea până în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;
– eliminarea condiţiei privind angajarea de lucrători defavorizaţi;
– introducerea posibilităţii demarării proiectului de investiţii după depunerea cererii pentru finanţare;

– eliminarea obligativităţii operatorului economic de a nu înregistra debite restanţe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanţare, această obligaţie rămânând valabilă la momentul plăţii ajutorului de stat;
– eliminarea evaluării cererilor de acord pentru finanţare în 2 etape în vederea simplificării procedurii de evaluare;

– stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare pentru asigurarea surselor de finanţare şi demonstrarea situaţiei juridice a locaţiei, având în vedere că procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanţare;

– flexibilizarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderile în activitate, respectiv eliminarea condiţiei privind rentabilitatea cifrei de afaceri;
– posibilitatea modificării locaţiei/locaţiilor, precum şi a locurilor de muncă aferente acestora în aceeaşi regiune;
– flexibilizarea procedurii de plată a ajutorului de stat, prin eliminarea condiţiilor referitoare la numărul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

Principalele criterii de eligibilitate şi condiţii obligatorii:

Investiţiile realizate trebuie să fie considerate investiţii iniţiale sau investiţii iniţiale în favoarea unei activităţi economice noi.
Compania nu intră în categoria “întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
– în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;

– raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
– capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.
Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia.
Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut şi contribuţiile obligatorii.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, Bd. Libertăţii nr. 16, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe documentaţie: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”.

Toate informaţiile privind condiţiile ce trebuie îndeplinite în vederea obţinerii finanţării şi modul de completare a documentelor necesare se regăsesc la secţiunea Ajutor de stat – H.G. nr. 332/2014. Orice întrebări, sesizări şi solicitări de clarificări referitoare la prevederile acestui mecanism de finanţare pot fi adresate prin intermediul platformei dedicate, aflată la dispoziţia operatorilor economici la rubrica – Formular întrebări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here