Se fac angajari la Serviciul Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Se fac angajari la Serviciul Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, pentru ocupare a patru posturi vacante personal contractual pe perioadă nedeterminată în data de 21 noiembrie 2016, ora 1000 după cum urmează:

-ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL-ŞEF (PL), (1 post) la Creşa Sud din cadrul Serviciul Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea;

-ÎNGRIJITOR, (3 posturi) – Serviciul Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

Pentru postul de asistent medical principal-şef (pl), la cresa sud din cadrul Serviciul Public „Creşe”

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia certificatului de naştere;

d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e) copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională (diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie şi adeverinţă eliberată de Ministerul Sănătăţii prin care se atestă promovarea examenului de grad principal);

f)copie Autorizaţie de liberă practică (Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicală din România-valabil);

g) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

h) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

j) curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-g) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Pentru postul de îngrijitor, Serviciul Public „Creşe”

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copia certificatului de naştere;

d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae;

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarul de concurs se depun la Registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, ultima zi de depunere fiind 11 noiembrie 2016, ora 1400.

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice de participare la concurs :

Pentru postul de asistent medical principal-şef (pl), la Cresa Sud din cadrul Serviciul Public „Creşe”al Municipiului Râmnicu Vâlcea:

-Condiţii de studii: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă în specializarea asistent medical generalist/pediatrie şi dovada pentru obţinerea gradului profesional principal;

-Condiţii de vechime: minimum 5 ani vechime în specialitate.

Pentru postul de îngrijitor în cadrul Serviciului Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea:

-Condiţii de studii: diplomă/certificat de absolvire studii generale/medii;

-Condiţii de vechime: minimum 2 ani vechime în muncă.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str.General Praporgescu nr.14.

-selecţia dosarelor de concurs 14-15 noiembrie.2016;

-proba scrisă în data de 21 noiembrie 2016 ora 1000.

-proba interviu în data de 25 decembrie 2016 ora 1000.

Bibliografie:

Pentru postul de asistent medical (pl), grad debutant, personal contractual, durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea

1.Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

3.Ordinul nr. 1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, cu modificările şi completările ulterioare;

4.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 653/25 septembrie 2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5.Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Boli infecţioase la copii şi adolescenţi;

Autor: C. Bocarnea, Editura: Info-team, 1999;

7.Măsuri de prim-ajutor în urgenţe la copii şi adolescenţi;

Autor: Lucreţia Titirca, Editura : Medicală, 2013;

8.Ordinul nr. 261/6 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea in unitatile sanitare;

9.Hotărârea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România;

10.Legea nr. 477/2004 privind Codul de Conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

11.Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

(Cap. IV Obligaţia lucrătorilor)

12.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

(Titlul XI-Cap. II Răspunderea disciplinară)

13.ORDIN nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

Pentru postul de îngrijitor în cadrul Serviciului Public „Creşe” al Municipiului Râmnicu Vâlcea 1.Noţiuni fundamentale de igienă-Manual pentru lucrătorii din sectorul alimentar, autori dr. Nicolae Pool şi Dr. Adriana Şerban, Editura CNI coresi Bucureşti, Ediţia a-III-a revăzută;

2.Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare ;

4.Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi functionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;

5.Legea nr. 319/ 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

(Cap. IV Obligaţia lucrătorilor)

6.Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(Titlul XI-Cap. II Răspunderea disciplinară)

Calendarul de desfăşurare a concursului:

-28.10.2016 – afişare anunţ concurs;

-11.11.2016 – ora 1400 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

-14-15.11.2016 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

-16.11.2016 – depunere contestaţii selecţie dosare;

-17.11.2016 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;

-21.11.2016 – proba scrisă- ora 1000;

-22.11.2016 – afişare rezultate proba scrisă;

-23.11.2016 – depunere contestaţii proba scrisă;

-24.11.2016 – soluţionare contestaţii proba scrisă;

-25.11.2016 – proba interviu- ora 1000 ;

-28.11.2016 – depunere contestaţii proba interviu;

-29.11.2016 – soluţionare contestaţii proba interviu;

-02.12.2016 – comunicare rezultate finale concurs.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel. 0250736080.

Leave a Reply

Your email address will not be published.