guvern, orban, bani, primarii

 In ședința de joi, Guvernul aproba o ordonanță de urgență privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Dat fiind că, în considerarea acestei situații extraordinare, se impune o acțiune decisivă
cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidității și revenirea sectorului de turism și agrement, fiind vitală continuarea serviciilor de interes public, în condiții de siguranță pentru cetățeni,

Ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecințe
negative, în sensul că:

– ar fi necesar un efort bugetar considerabil pentru finanțarea taxei pe valoarea adăugată
aferente achizițiilor realizate în cadrul proiectului de constituire a rezervei europene, iar lipsa lichidităților ar putea pune în pericol realizarea acestui proiect;
– în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ar conduce la
aplicarea neunitară a bonificațiilor;

– ar conduce la scăderea numărului operatorilor din sfera impozitului specific din
circuitul economic, precum și a locurilor de muncă create de aceștia,

– o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate poate antrena chiar
insolvabilitatea operatori din piață, cu efecte grave asupra mediului de afaceri și implicit asupra veniturilor statului, dar și faptul că acest lucru, pe termen scurt și mediu, poate afecta grav situația economică a operatorilor de plajă și situația angajaților acestora, cu posibile consecințe chiar și pe termen lung,Având în vedere că elementele sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare și constituie o situație de urgență și extraordinară, acărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ART. I (1) Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit
specific pentru o perioadă de 90 zile calendaristice care începe cu data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător,
impozitul specific stabilit potrivit Legii nr.170/2016, aferent anului 2020, prin împărțirea
impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea valorii rezultate cu
diferența dintre numărul de 365 zile calendaristice și numărul de 90 zile calendaristice

(11) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi
plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, precum și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul
microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificație de 10% calculată asupra impozituluidatorat trimestrial/plății anticipate trimestriale.

(2) Prevederile alin. (1) și alin. (11) se aplică în mod corespunzător și pentru
contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cumodificările și completările ulterioare. Acești contribuabili beneficiază de bonificația
prevăzută de alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială pânăla termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020 inclusiv și respectiv de alin.
(11) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul
scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie – 25 septembrie 2020 inclusiv, și în perioada 26 septembrie – 25 decembrie 2020 inclusiv.

(3) Prevederile alin. (1) și alin. (11) se aplică în mod corespunzător și de către
contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor
activități, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I,
respectiv pentru trimestrele II și III ale anului 2020, determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.”

„(3) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor
bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale.”

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin
valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni, precum și a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanțe naționale.”

Titularii contractelor de închiriere a plajelor încheiate în temeiul art.2 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.19/2006, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prinLegea nr.274/2006 vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranșei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranșe de plată, respectiv diminuarea tranșei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în doua transe.

(2) Diferența, rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent
anului 2020, după aplicarea alin.(1), se reține în integralitate de către Administrația Națională Apele Române prin Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral.

(3) La stabilirea garanției de bună execuție din contractele de închiriere, în vederea
reîntregirii anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzute la alin. (1).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here