Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea selectează un director pentru noul Club Sportiv

0

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea anunţă scoaterea la concurs, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, modificată şi completată prin H.G. nr. 1027/2014, a postului vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în data de 03 martie 2017, ora 1000 de:   

 

-DIRECTOR, gradul II – SPORT CLUB MUNICIPAL RÂMNICU VÂLCEA – 1 post.

 

 Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:

 

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copia certificatului de naştere;

 

d)copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;

 

e)copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;

 

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

i)curriculum vitae;

 

Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

 

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

 

 

Dosarul de concurs se depun la Registratura Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, situat în Rm. Vâlcea, str. General Praporgescu nr. 14, ultima zi de depunere fiind 23 februarie 2017, ora 1630.

 

 

 

Condiţii generale de participare la concurs conform H.G. nr. 286/2011:

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 Condiţii specifice de participare la concurs : 

 

Condiţii de studii:studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

 

         -absolvent de masterat/studii postuniversitare în specializarea management;

 

Condiţii de vechime: – minimum 8 (opt) ani vechime în specialitatea studiilor;

 

 – minimum 5 (cinci) ani să fi deţinut o funcţie de conducere.

 

 Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea din str.General Praporgescu nr.14.

 

-selecţia dosarelor de concurs 24-27 februarie 2017;

 

-proba scrisă în data de 03 martie 2017 ora 1000.

 

-proba interviu în data de 09 martie 2017 ora 1200.

 

 

 

Bibliografie:

 

1.Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile  şi instituţiile publice;

 

3.Legea nr. 69/2000 educației fizice și sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

 

4.Legea nr. 53/2003 codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

5.Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

6.Legea nr. 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

 

7.Hotărârea nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu modificările şi completările ulterioare;

 

8.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 

9.Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

10.Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 Calendarul de desfăşurare a concursului:

 

-09.02.2017 – afişare anunţ concurs;

 

-23.02.2017 – ora 1630 , data şi ora limită pentru depunerea dosarelor de concurs;

 

-24-27.02.2017 – selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor;

 

-28.02.2017 – depunere contestaţii selecţie dosare;

 

-01.03.2017 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;

 

-03.03.2017 – proba scrisă- ora 1000;

 

-06.03.2017 – afişare rezultate proba scrisă;

 

-07.03.2017 – depunere contestaţii proba scrisă;

 

-08.03.2017 – soluţionare contestaţii proba scrisă;

 

-09.03.2017 – proba interviu- ora 1200 ;

 

-10.03.2017 – depunere contestaţii proba interviu;

 

-13.03.2017 – soluţionare contestaţii proba interviu;

 

-14.03.2017 – comunicare rezultate finale concurs.     

 

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, tel. 0250736080.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here