Modificare Codul penal: Nu vor face obiectul confiscării extinse bunurile transferate unui membru al familiei sau unui terţ dacă acesta nu cunoştea că scopul transferului este evitarea confiscării

Modificare Codul penal:  Nu vor face obiectul confiscării extinse bunurile transferate unui membru al familiei sau unui terţ dacă acesta nu cunoştea că scopul transferului este evitarea confiscării

Deşi aparent aria confiscării extinse se lărgeşte şi va cuprinde toate infracţiunile cu pedepse mai mari de 4 ani, se introduc condiţii suplimentare care îngreunează aplicarea instituţiei confiscării extinse. Spre exemplu, se cer:

a. probe certe, dincolo de orice îndoială, din care să rezulte implicarea persoanei condamnate în activităţile infracţionale producătoare de bunuri şi bani

Acest articol încalcă art. 5 din Directiva 2014/42/UE din 3 aprilie 2014 privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană, care prevede că se dispune confiscarea extinsă atunci când o instanţă consideră că bunurile în cauză au fost obţinute din activităţi infracţionale, în baza circumstanţelor cauzei, inclusiv a elementelor de fapt şi a probelor disponibile, cum ar fi faptul că valoarea bunurilor este disproporţionată în raport cu venitul legal al persoanei condamnate.

Probele certe , dincolo de orice îndoială reprezintă un standard de probă străin unui proces juridic raţional, practic de neatins.

b. nu vor face obiectul confiscării extinse bunurile transferate unui membru al familiei sau unui terţ dacă acesta nu cunoştea că scopul transferului este evitarea confiscării

La articolul 1121, după alineatul (8), se introduc două noi alineate, alin. (9) şi (10), cu următorul cuprins:

(9) Sunt supuse confiscării în condiţiile prezentului articol şi:

a) bunurile transferate de către persoana condamnată unui membru de familie, dacă acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării sau dacă transmisiunea s-a realizat cu titlu gratuit;
b) bunurile transferate de către persoana condamnată unei persoane juridice asupra căreia deţine controlul;
c) bunurile transferate de persoana condamnată către un terţ dacă din împrejurări concrete rezultă că acesta a cunoscut sau trebuia să cunoască că scopul transferului este evitarea confiscării.

(10) Confiscarea dispusă potrivit prezentului articol nu poate aduce atingere drepturilor terţilor dobânditori cu titlu oneros de bună – credinţă.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.