• Directia de Asistentă Socială Craiova lansează proiectul „Îmbătrânirea
  activă o ansă pentru o via ă demnă”, POCU/436/4/4/127706, cofinantat din
  Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
  Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea incluziunii sociale,
  combaterea sărăciei i reducerea numărului de persoane vârstnice vulnerabile, prin
  înfiintarea de servicii sociale integrate, pentru 170 persoane vârstnice aflate in situatii
  de dependentă i/sau în risc de excluziune socială, din municipiul Craiova, judetul
  Dolj, precum i pentru formarea i specializarea a 15 persoane din categoria –
  personal al autorită ilor/agentiilor publice/private, personal al organiza iilor societă ii
  civile i ONG-urilor, care furnizează servicii sociale i de ocupare a persoanelor
  vârstnice vulnerabile.
  Rezultatele principale ob inute în urma implementării proiectului :
  înfiintarea unui Centru de zi pentru persoane vârstnice “Clubul Seniorilor”, licent iat
  conform legisla iei în vigoare; 170 de persoane vârstnice aflate în situa ii de
  dependen ă si/sau în risc de excluziune socială consiliate individual si în grup; 170
  de persoane vârstnice care vor beneficia de analize medicale s i testări generale; 15
  persoane din cadrul autoritătilor/ agentiilor publice/ private care furnizează servicii
  sociales i de ocupare a persoanelor vârstnice vulnerabile; personal al organizatiilor
  societă ii civile si ONG-urilor care beneficiază de un program de formare
  profesională.
  Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.770.070,50 lei, din care:
  – 2.714.669,09 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European
  – 55.401,41 lei – cofinantarea eligibilă a beneficiarului
  Durata de implementare a proiectului este de 36 luni: în perioada
  24.05.2019 – 23.04.2022.
  Date de contact:
  Manager proiect- dna Ioana Stoian
  E-mail: director@spascraiova.ro
  Telefon/fax: 0251.43.76.17
  Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital  
  Uman 2014-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here